Våra tjänster

Psykologtjänst i Skåne har ett neuropsykiatriskt team med specialkompetens och mångårig erfarenhet
Notera att högkostnadsskydd gäller för vuxna som är 18 år och äldre. Vi erbjuder också neuropsykiatriska utredningar för barn, men dessa är förenade med full kostnad.
Vi tar oss också an specifika uppdrag från skolor, kommuner, behandlingshem, regioner etc. Läs mer om hur vi arbetar längre ner på sidan.

Varför göra en neuropsykiatrisk utredning?

Att utesluta eller bekräfta neuropsykiatrisk problematik är värdefullt då det blir tydligt vilka farmakologiska eller psykopedagogiska insatser som bör prövas för att kunna förstärka sitt fungerande i vardagen. För ett barn eller en ungdom kan detta vara avgörande för framtida skolresultat och socialt fungerande samt för att få hjälp med att utveckla strategier för att bli så självgående i livet som möjligt. För vuxna kan en bekräftad neuropsykiatrisk problematik vara en nödvändighet för att få ett fungerande vuxenliv med arbete, egen bostad och sunda relationer. Detta kan inte bara hjälpa en själv, men också familj, kollegor och nära vänner.

Inte sällan utvecklar barn, ungdomar och vuxna som har en odiagnostiserad neuropsykiatrisk problematik bland annat ångest, depression, missbruk och utmattningssyndrom. Det finns en risk att dessa symptomer blir behandlade inom sjukvården med dåliga resultat, eftersom de är en sekundär effekt av en bakomliggande problematik. Ofta bidrar detta till en känsla av misslyckande och utanförskap. Svårigheter som inte behandlas eller bemöts på rätt sätt kan förvärras i framtiden och ge svåra konsekvenser för individen.

Neuropsykiatrisk utredning för privatpersoner

123441972_1054865731608843_8455903554385816546_n

Psykologtjänst i Skåne utför fullständiga neuropsykiatriska utredningar med frågeställning kring t.ex ADHD och Autismspektrumtillstånd. Högkostnadsskyddet täcker enbart vuxna över 18 år. Om en förälder vill att ens barn/ungdom under 18 år ska genomgå en utredning gäller full kostnad.

En neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning inleds med en grundlig bedömning för att säkerställa frågeställningen och det ingår alltid ett läkarbesök för somatisk kontroll och neurologstatus.

För klienten innebär det 3-6 besök med intervjuer och testning samt att fylla i relevanta formulär. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument.

Bedömningsamtal

Innan en neuropsykiatrisk utredning inleds genomför vi alltid ett första bedömningssamtal. Klienten och eventuell anhörig intervjuas kring aktuell och tidigare problematik. Klienten kan också få svara på frågor utifrån olika skattningsformulär som anpassas utifrån frågeställning (alltså vad klient vill utredas för). Om det finns tidigare dokumentation, journaler eller utredningar så analyseras också dessa vid detta stadie.

När all nödvändig information är insamlad diskuteras detta i teamet och vi kommer fram till ett beslut om huruvida en fördjupad utredning bör erbjudas eller ej.

Utredning

Klienten får genomgå omfattande intervjuer och fylla i en rad skattningsformulär som anpassas utifrån frågeställning (berörande ADHD, ADD, autism etc). Utöver dessa formulär kommer klienten genomgå olika tester som genomförs i syfte att bedöma kognitiva förmågor för att stödja den kliniska bilden. Vidare får klienten, beroende på frågeställningen, göra andra tester som exempelvis WURS eller AUDIT.

Det är mycket önskvärt att klienten bjuder in en anhörig att delta i utredningen som kan ge uppgifter kring sjukdomshistoria samt utveckling och fungerande under barn- och ungdomsåren. Helst ska det vara en person som klienten växt upp tillsammans med: förälder, äldre syskon, moster, faster, mor- eller farföräldrar.

Vederbörande får oftast träffa läkare för att intervjuas kring medicinsk sjukdomshistoria, psykiatrisk bedömning samt undersökning för fysisk och neurologisk status. Om man redan genomfört dessa utredningar inom vården kan detta moment uteslutas. Om det föreligger indikationer att det behövs göras drogtest genomförs dessa före testning, och det sker genom urinprov samt alkotest i form av utandningsprov.

När all information är insamlad analyseras allt och diskuteras i ett konsensussamtal i teamet som resulterar i en gemensam bedömning. Detta förmedlas muntligt till klienten och uppdragsgivare, och sammanställs därefter i ett utförligt skriftligt utlåtande.

Psykologutredningar för elever i skolan

För kommun och landsting

Vi tar oss an specifika uppdrag från skolor, kommuner, behandlingshem, regioner etc. Här erbjuder vi utbildning och handledning till skolpersonal och elevhälsoteam kring exempelvis bemötande av elever med neuropsykiatrisk problematik i klassrummet. Vi erbjuder utbildning kring neuropsykiatriska tillstånd till skolor, HVB och SiS-hem samt andra yrkeskategorier som är i behov av det.

Om psykologutredning för barn

I en neuropsykiatrisk utredning för barn kartläggs och bedöms kognitiva funktioner, utvecklingsnivå, social och emotionell problematik samt beteendeproblematik.

För barnet innebär det ca 1-3 besök med testning och för vårdnadshavare 1-2 besök för intervjuer samt ifyllnad av relevanta formulär. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument.

När en minderårig utreds är det en förutsättning att vårdnadshavare är delaktiga.

123408016_358985181867194_2578213506589229034_n

Hur en utredning för barn och ungdom går till

Våra utredningar inleds med ett bedömningssamtal där psykolog och oftast läkare träffar den unge och vårdnadshavare/anhörig vid en gemensam fikastund. Detta görs för att skapa en trygg och gemytlig miljö samt för att observera den unge i den situationen.

Därefter intervjuas vårdnadshavare/anhörig för sjukdomshistoria, bakgrundshistoria och information kring aktuell situation. Denne får också fylla i en rad skattningsformulär som anpassas utifrån frågeställning (berörande ADHD, ADD, autism etc). 

Den unge får genomföra en rad olika tester varav tester i syfte att bedöma kognitiva förmågor och som stödjer den kliniska bilden alltid genomförs. Vid frågeställning kring autismspektrumtillstånd genomförs en halvstrukturerad intervju. Om det är möjligt kommer den unge också svara på frågor utifrån skattningsformulär. Den unge genomgår också en läkarundersökning för fysiskt och neurologisk status.

I varje ärende där ett barn/en ungdom utreds görs en intervju med pedagog eller förskolepedagog som kan beskriva den unges fungerande i skol- eller förskolesituationen.

All tidigare dokumentation som finns att tillgå (till exempel förlossnings- och bvc-journal, eventuell tidigare utredning, eventuell BUP-journaler, pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram mm) läses som ett komplement till all annan information.

När all information är insamlad analyseras allt och diskuteras i ett konsensussamtal i teamet som resulterar i en gemensam bedömning. Detta förmedlas muntligt till familj, skola och uppdragsgivare, och sammanställs i ett utförligt skriftligt utlåtande.