Våra tjänster

Vi utför fullständiga neuropsykiatriska utredningar med frågeställning kring t.ex ADHD och Autismspektrum. En neuropsykologisk eller neuropsykiatrisk utredning inleds med en utförlig bedömning

Neuropsykiatrisk utredning

Psykologtjänst i Skåne utför fullständiga neuropsykiatriska utredningar med frågeställning kring t.ex ADHD och Autismspektrumtillstånd.

En neuropsykologisk/neuropsykiatrisk utredning inleds med en grundlig bedömning för att säkerställa frågeställningen och det ingår alltid ett läkarbesök för somatisk kontroll och neurologstatus.

För klienten innebär det 3-6 besök med intervjuer och testning samt ifyllnad av relevanta formulär. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument.

I en neuropsykiatrisk utredning kartläggs och bedöms exempelvis kognitiva funktioner, utvecklingsnivå, social och emotionell problematik samt beteendeproblematik.

För barnet innebär det ca 1-3 besök med testning och för vårdnadshavarna 1-2 besök för intervjuer samt ifyllnad av relevanta formulär. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument.

När en minderårig utreds är det en förutsättning att vårdnadshavarna är delaktiga.

Utredning i skola

Varför göra neuropsykiatrisk undersökning?

Att utesluta eller bekräfta neuropsykiatrisk problematik är värdefullt då det blir tydligt vilka insatser som bör prövas, allt ifrån farmakologiska till psykopedagogiska insatser. För ett barn/ungdom kan detta vara avgörande för framtida skolresultat och socialt fungerande samt för att få hjälp med att utveckla strategier för att bli så självgående i vardagen som möjligt, en nödvändighet för att få ett fungerande vuxenliv med arbete, egen bostad och sunda relationer.

Inte sällan utvecklar barn/ungdomar/vuxna som har en odiagnostiserad neuropsykiatrisk-problematik i botten, ångest, depressioner, missbruk, utmattningssyndrom mm. Och inte sällan blir dessa symtom behandlade inom sjukvården med dåliga resultat eftersom det är en sekundär effekt av en bakomliggande problematik. Ofta bidrar det också till en ständig känsla av misslyckande och utanförskap vilket i sin tur också kan leda till ovanstående konsekvenser. Svårigheter som inte behandlas och bemöts på rätt sätt kan framgent få svåra konsekvenser.

Neuropsykiatrisk utredning

Så här går det till

 Neuropsykiatrisk utredning av barn/ungdom

Våra utredningar inleds med ett bedömningssamtal där psykolog och oftast läkare träffar den unge och vårdnadshavare/anhörig tillsammans vid en gemensam fikastund. Detta görs för att skapa en trygg och gemytlig miljö samt för att observera den unge i den situationen.

Därefter intervjuas vårdnadshavare/anhörig för anamnes, bakgrundshistoria och information kring aktuell situation. Denne får också fylla i en rad skattningsformulär som anpassas utifrån frågeställning (ex ABAS II, SCQ, SRS, BRIEF, D-REF, Vineland etc). Vid frågeställning kring autismspektrumtillstånd genomförs en halvstrukturerad intervju; ADI-R.

Den unge får genomföra en rad olika tester varav ett alltid är ett Wechsler-test i syfte att bedöma kognitiva förmågor samt som en del av den kliniska bilden. Vidare får den unge, beroende på frågeställning göra andra tester som exempelvis RCFT, Conners CPT och CATA, ADOS 2, Ravens matriser etc och om det är möjligt också svara på frågor utifrån skattningsformulär som ex ”Jag tycker jag är”, BUS, TSCC, AQ, D-REF etc. Den unge genomgår också en läkarundersökning för somatisk och neurologisk status.

I varje ärende där ett barn/ en ungdom utreds görs en intervju med pedagog eller förskolepedagog som kan beskriva den unges fungerande i skol-/förskolesituationen.

All tidigare dokumentation som finns att tillgå (ex förlossnings- och bvc-journal, ev tidigare utredningar, ev BUP-journaler, pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram etc) läses som ett komplement till all annan information.

När all information är insamlad analyseras allt och diskuteras i ett konsensussamtal som resulterar i en gemensam bedömning. Detta förmedlas muntligt till familj, skola och uppdragsgivare och sammanställs också i ett utförligt skriftligt utlåtande.

Neuropsykiatrisk utredning av vuxen

Den vuxne får genomgå omfattande intervjuer och fylla i en rad skattningsformulär som anpassas utifrån frågeställning (ex AQ, ASRS, RAADs, WURS, WRASS, AUDIT, DUDIT etc).

Det är mycket önskvärt att den vuxne också bjuder in en anhörig att delta i utredningen (helst en person som hen växt upp tillsammans med; förälder, äldre syskon, moster, faster, mor- eller farföräldrar) som kan ge uppgifter kring anamnes, utveckling och fungerande under barn- och ungdomsåren.

Den vuxne får genomföra en rad olika tester varav ett alltid är WAIS-IV i syfte att bedöma kognitiva förmågor samt som en del av den kliniska bilden. Vidare får den vuxne, beroende på frågeställning göra andra tester som exempelvis RCFT, Conners CPT och CATA, ADOS 2, DMASC-MC, Ravens matriser etc.

Vederbörande får oftast träffa läkare för att intervjuas kring medicinsk anamnes, psykiatrisk bedömning samt undersökning för somatisk och neurologisk status. Om man haft kontakter inom vården där dessa utredningar redan genomförts så kan detta moment uteslutas.
Drogtest i form av urinprov samt alkotest i form av utandningsprov genomförs före psykometrisk testning om det föreligger indikationer för att det behövs.

När all information är insamlad analyseras allt och diskuteras i ett konsensussamtal som resulterar i en gemensam bedömning. Detta förmedlas muntligt till den vuxne och uppdragsgivare och sammanställs också i ett utförligt skriftligt utlåtande.

Bedömningssamtal

Innan en Neuropsykiatrisk utredning inleds genomför vi alltid ett första bedömningssamtal

Bedömningssamtal inför ev Neuropsykiatrisk utredning av barn/ungdom

Observation av den unge genomförs vid en gemensam fikastund där den unge, vårdnadshavare/anhörig och psykolog deltar. Därefter intervjuas vårdnadshavare/anhörig för anamnes och aktuell situation och denne får också svara på frågor utifrån olika skattningsformulär. Om det finns tidigare dokumentation, journaler, pedagogiska kartläggningar eller utredningar så analyseras också dessa.

När all nödvändig information är insamlad diskuteras detta med övriga i teamet och beslut om huruvida en fördjupad utredning bör erbjudas tas.

Bedömningssamtal inför ev Neuropsykiatrisk utredning vuxen

Den vuxne och ev anhörig intervjuas kring aktuell och tidigare problematik och den vuxne får också svara på frågor utifrån olika skattningsformulär som anpassas utifrån frågeställning.

Om det finns tidigare dokumentation, journaler eller utredningar så analyseras också dessa.

När all nödvändig information är insamlad diskuteras detta med övriga i teamet och beslut om huruvida en fördjupad utredning bör erbjudas tas.

OBS! För dig som tillhör Region Stockholm, Dalarna, Värmland eller Västerbotten krävs en kompletterande remiss från landstinget.

Vill du komma till oss för en neuropsykiatrisk utredning?

Vi finns i Lund i Skåne och tar emot patienter från hela landet.